Quotes by Seneca – Senecacitater med danske oversættelser

Seneca anerkendt som en af de mest betydningsfulde stoiske filosoffer og en bemærkelsesværdig tænker i den antikke romerske verden. Hans bidrag til filosofi og indflydelse på efterfølgende generationer, har sikret hans plads som en af de store tænkere i historien.

Quotes by Seneca

“Luck is what happens when preparation meets opportunity.”

“Held er det, der sker, når forberedelse møder mulighed.”

“The greatest obstacle to living is expectancy, which hangs upon tomorrow and loses today.”

“Den største hindring for at leve er forventning, som hviler på i morgen og mister i dag.”

“True happiness is to enjoy the present, without anxious dependence upon the future.”

“Ægte lykke er at nyde nutiden uden angstfyldt afhængighed af fremtiden.”

“He who fears death will never do anything worth of a living man.”

“Den, der frygter døden, vil aldrig gøre noget værdigt af en levende mand.”

“Difficulties strengthen the mind, as labor does the body.”

“Vanskeligheder styrker sindet, som arbejde styrker kroppen.”

“Luck is what happens when the preparation meets opportunity.”

“Held er det, der sker, når forberedelse møder mulighed.”

“A gem cannot be polished without friction, nor a man perfected without trials.”

“En ædelsten kan ikke pudses uden friktion, og en mand kan ikke fuldkommengøres uden prøvelser.”

“No man was ever wise by chance.”

“Ingen mand blev nogensinde klog af tilfældigheder.”

“If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable.”

“Hvis man ikke ved, hvilken havn man sejler mod, er ingen vind gunstig.”

“We suffer more often in imagination than in reality.”

“Vi lider oftere i vores fantasi end i virkeligheden.”

“It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it.”

“Det er ikke, fordi vi har kort tid til at leve, men fordi vi spilder en masse af den.”

“Difficulties are things that show a person what they are.”

“Vanskeligheder er ting, der viser en person, hvad han er.”

“While we are postponing, life speeds by.”

“Mens vi udskyder, skynder livet sig forbi.”

“We are more often frightened than hurt, and we suffer more from imagination than from reality.”

“Vi bliver oftere skræmte end såret, og vi lider mere af vores fantasi end af virkeligheden.”

“The whole future lies in uncertainty: live immediately.”

“Hele fremtiden ligger i usikkerhed: lev øjeblikkeligt.”

“To be everywhere is to be nowhere.”

“At være alle steder er at være ingen steder.”

“All cruelty springs from weakness.”

“Al grusomhed udspringer af svaghed.”

Hvem var Seneca?

Seneca, også kendt som Lucius Annaeus Seneca eller Seneca den Yngre, var en betydningsfuld romersk filosof, dramatiker og statsmand. Han blev født omkring 4 f.Kr. i Córdoba, Spanien, og døde i 65 e.Kr. i Rom. Seneca var en af de mest berømte repræsentanter for stoicismen, en filosofisk retning der fokuserede på etik, dyd og selvbeherskelse.

Seneca var en lærd mand og blev undervist i retorik og filosofi. Han blev senere en tæt rådgiver for kejser Nero, der regerede fra 54 til 68 e.Kr. Seneca påvirkede Nero i retning af en mere retfærdig regeringstilgang, men deres forhold blev senere anstrengt, og Seneca blev tvunget til at trække sig tilbage fra politik.

Seneca blev også kendt for sin livsstil og personlige praksis. Han levede simpelt og afholdt sig fra overdådige luksusvarer. Han tilbragte også tid i tilbagetrukkethed og refleksion og dyrkede dyder som tålmodighed og modstandskraft.

Senecas arv

Senecas skriftlige værker omfatter filosofiske essays, breve og tragedier. Hans filosofiske værker behandlede emner som lykke, døden, skæbnen og etik. Han betonede vigtigheden af at leve i overensstemmelse med naturen, udøve selvkontrol og fokusere på det, der er inden for vores kontrol.

Senecas værker, herunder “Breve til Lucilius” og “Om lykke”, er stadig relevante i dag og har inspireret generationer af tænkere og intellektuelle. Hans skrifter afspejler hans tro på, at filosofi ikke kun skal være teoretisk, men også praktisk og anvendelig i hverdagen.

Hvilken indflydelse har Seneca haft på moderne tænkning?

Seneca har haft en vedvarende indflydelse på moderne tænkning inden for filosofi, psykologi og selvudvikling. Hans filosofi om stoicisme har inspireret mange moderne tænkere, herunder Friedrich Nietzsche, Michel de Montaigne, Immanuel Kant og Ralph Waldo Emerson.

Senecas betoning af vigtigheden af dyd, selvkontrol og accept af det, der er uden for vores kontrol, har også påvirket moderne psykologiske teorier, herunder kognitiv adfærdsterapi. Hans tanker om, at lykke og velstand kommer fra et indre sindstilstand snarere end ydre omstændigheder, har også inspireret mange i den moderne selvudviklingsbevægelse, i form af filosofiske tanker og ideer om livets værdier og søgen efter indre ro.

FAQ om Seneca

Hvordan har Seneca påvirket efterfølgende generationer?

Senecas filosofi har haft en betydelig indflydelse på efterfølgende generationer af tænkere og intellektuelle. Hans værker har inspireret mange til at reflektere over livets værdier, søge efter indre ro og udøve selvkontrol.

Hvad er stoicisme?

Stoicisme er en filosofisk retning, der fokuserer på at opnå ro i sindet gennem accept af det uundgåelige og udøvelse af dyd og selvbeherskelse. Det betoner også vigtigheden af at leve i overensstemmelse med naturen.

Hvad var Senecas forhold til kejser Nero?

Seneca var en rådgiver for kejser Nero i begyndelsen af Neros regeringstid. Seneca forsøgte at påvirke Nero i retning af en mere retfærdig og fornuftig regering, men deres forhold blev senere anstrengt, og Seneca blev tvunget til at trække sig tilbage fra politik.

Hvordan praktiserede Seneca selv sine filosofiske principper?

Seneca praktiserede en simpel livsstil og afholdt sig fra overdådig luksus. Han brugte tid på refleksion og tilbagetrækning og dyrkede dyder som tålmodighed og modstandskraft.

Citer!
Scroll to Top