Heidegger citater: Sådan forstår du Martin Heidegger

Martin Heidegger (1889-1976) var en tysk filosof, der anses for at være en af de mest betydningsfulde tænkere i det 20. århundrede. Han var født i Tyskland og specialiserede sig i fænomenologi og eksistentialisme. Heidegger blev især kendt for sit værk “Væren og tid” (Sein und Zeit), der blev udgivet i 1927.

Heidegger citater

“At være er at være til stede.”
“Vi er alle allerede altid i verden.”
“Sprog er huset for at være.”
“Tanken er sprogets energi.”
“Dasein er bekymret for sin egen bekymring.”
“Den ægte tanke tænker tingene selv.”
“Den der tænker dybt, lever dybt.”
“Væren og tid hører sammen.”
“Virkeligheden er altid mere, end den kan tænkes.”
“Vores væren er i verden, og vores verden er altid blevet delt.”
Disse citater repræsenterer nogle af Heideggers centrale tanker om eksistens, sprog og den menneskelige tilstand.

Citater fra “Væren og tid”

“Væren-i-verden er den primære betingelse for, at enhver betydning kan være til stede.”
“Væren mod døden viser sig som eksistensens mulighed.”
“Tid er ikke noget eksisterende, men et eksistensial.”
“Angsten bringer Dasein i forhold til dets egenmost mulighed, nemlig for-at-være-i-hele-tilstande.”
“Begribelse er primært et forståelsesphænomen, ikke et domsphænomen.”
“Fællesdaglig tilværelse er den mest basale betingelse for, at enhver tildeling af betydning kan være til stede.”
“Tanken er i sig selv en bevidsthedstilstand, der forstår.”
“Værens sandhed ligger ikke i en teoretisk korrekt repræsentation, men i en eksistentiel bevidsthed om væren.”
“Væren er altid allerede en væren-i-verden.”
“Væren-i-verden er mere grundlæggende end både subjektet og objektet.”


Disse citater illustrerer nogle af Heideggers centrale tanker og begreber i “Væren og tid”, herunder værens betydning, eksistensens mulighed, angst, tid, forståelse og værens relation til verden. Værket er omfattende og komplekst, så disse citater kan kun give et indblik i nogle af de grundlæggende ideer i Heideggers filosofi.

Heideggers filosofi

Heideggers filosofi fokuserede på spørgsmål om eksistens, menneskets forhold til verden og det meningsfulde liv. Han betonede begreber som “Dasein”, der betyder “værende tilstedeværelse” eller “eksistens”, og argumenterede for, at mennesket er kastet ind i verden og altid allerede er en del af den. Han undersøgte også sprogets rolle i vores forståelse af verden og betonede vigtigheden af at være opmærksom på vores egen dødelighed.

Det er dog vigtigt at bemærke, at Heidegger også var kontroversiel på grund af sin tilknytning til nazismen i Tyskland. Han blev medlem af Nazistpartiet og var rektor ved Universitetet i Freiburg i en periode. Hans politiske holdninger og engagement i nazistiske aktiviteter har ført til debat og kritik af hans filosofi og person.

Heidegger og hermeneutik

Heidegger havde en stor indflydelse på udviklingen af hermeneutik, som er en filosofisk tilgang til fortolkning og forståelse. Han udviklede sin egen hermeneutiske tilgang og betragtede den som en del af hans større projekt med at undersøge betydningen af ​​væren og eksistens.

Heidegger mente, at traditionel hermeneutik havde fokuseret for meget på tekster og forståelsen af ​​tekstuelle betydninger. Han ønskede at udvide hermeneutikken til at omfatte en bredere forståelse af menneskets forhold til verden. For Heidegger var hermeneutik ikke kun en metode til at fortolke tekster, men en grundlæggende måde at være i verden på.

Heidegger argumenterede for, at vores forståelse af verden er formet af vores forforståelse, vores eksisterende viden og antagelser. Han betragtede denne forforståelse som en form for “fore-griben” af betydning og mente, at vores forståelse af noget kun kan ske inden for rammerne af denne forforståelse. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på vores egne forforståelser, når vi forsøger at forstå og fortolke verden omkring os.

Heidegger brugte også begrebet “cirkularitet” i sin hermeneutik. Han hævdede, at forståelse ikke er en lineær proces, hvor man bevæger sig fra en startposition til en endelig konklusion. I stedet opstår forståelse gennem en cirkulær bevægelse, hvor vores forforståelse og fortolkning påvirker hinanden og udvikler sig i en kontinuerlig proces.

Heideggers hermeneutik er kompleks og forbundet med hans bredere filosofiske system.

Hvordan læser man Heidegger?

Læsning af Martin Heideggers tekster kræver ofte en vis grad af tålmodighed og opmærksomhed, da hans skrivestil kan være kompleks og filosofisk udfordrende.

  1. Start med en introduktion: Hvis du er ny inden for Heideggers filosofi, kan det være nyttigt at læse en introduktion eller vejledning til hans værker. Dette kan give dig en overordnet forståelse af hans centrale begreber og tanker.
  2. Sørg for kontekst: Heideggers filosofi er ofte kontekstafhængig, så det kan være nyttigt at have kendskab til de filosofiske traditioner og begreber, han bygger videre på. Det kan også være gavnligt at forstå nogle af de historiske og filosofiske kontekster, han arbejdede inden for.
  3. Vær opmærksom på hans terminologi: Heidegger bruger ofte specifikke termer, der har særlig betydning i hans filosofi. Det kan være nyttigt at have en ordbog eller en oversigt over centrale begreber ved hånden, så du kan forstå, hvad han refererer til.
  4. Tag noter og reflekter: Under læsningen kan det være nyttigt at tage noter, stille spørgsmål og reflektere over teksten. Heidegger udfordrer ofte traditionelle forståelser og inviterer til dybere refleksion, så det er vigtigt at engagere sig aktivt med teksten.
  5. Diskuter med andre: Heideggers tekster kan være frugtbare at diskutere med andre, der også er interesserede i hans filosofi. Dette kan hjælpe med at udvide perspektiver og skabe en dybere forståelse af teksten.

Scroll to Top