Martha Nussbaum biografi og citater

Martha Nussbaum er en fremtrædende filosof, etiker og offentlig intellektuel. Hun blev født den 6. maj 1947 i New York City, USA. Nussbaum har gjort betydelige bidrag til forskellige områder, herunder etik, politisk filosofi, retsfilosofi og feministisk teori.

Martha Nussbaum biografi

Gennem sin karriere har hun haft talrige prestigefyldte akademiske stillinger, herunder på Harvard University, Brown University og University of Chicago, hvor hun fungerede som den Ernst Freund Distinguished Service Professor of Law and Ethics i Filosofi-afdelingen, Juridiske Fakultet og Teologisk Fakultet.

Mens hun var på NYU mødte hun og blev gift med Alan Nussbaum, der på det tidspunkt var en lingvistikstuderende, og hun konverterede fra Episkopal kristendom til Reformistisk jødedom. Parret blev skilt i 1987.

Nogle af hendes bemærkelsesværdige bøger inkluderer “The Fragility of Goodness” (1986), “Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education” (1997), “Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership” (2006), og “The Cosmopolitan Tradition: A Noble but Flawed Ideal” (2019).

Martha Nussbaum teorier

Nussbaums arbejde drejer sig ofte om capabilities-tilgangen, et rammeværk hun udviklede i samarbejde med økonomen Amartya Sen. Denne tilgang evaluerer velvære ved at fokusere på individernes capabilities – deres reelle muligheder for at gøre og være det, de værdsætter. Hendes arbejde på dette område har påvirket politiske debatter om emner som social retfærdighed, menneskerettigheder og udvikling.

Nussbaums tværfaglige tilgang og engagement med virkelige problemer har gjort hende til en af de mest indflydelsesrige nutidige filosoffer. Hun har modtaget talrige priser og hædersbevisninger for sit arbejde, herunder Kyoto-prisen i kunst og filosofi i 2016 og Berggruen-prisen for filosofi og kultur i 2018.

Martha Nussbaum citater på engelsk og dansk

“To be a good human being is to have a kind of openness to the world, an ability to trust uncertain things beyond your own control, that can lead you to be shattered in very extreme circumstances for which you were not to blame. That says something very important about the condition of the ethical life: that it is based on a trust in the uncertain and on a willingness to be exposed; it’s based on being more like a plant than like a jewel, something rather fragile, but whose very particular beauty is inseparable from that fragility.”

“At være et godt menneske er at have en slags åbenhed over for verden, en evne til at stole på usikre ting, der er uden for din egen kontrol, hvilket kan føre til, at du bliver knust under ekstreme omstændigheder, som du ikke var skyld i. Det siger noget meget vigtigt om tilstanden af det etiske liv: at det er baseret på en tillid til det usikre og på en villighed til at blive udsat; det er baseret på at være mere som en plante end som en juvel, noget ret skrøbeligt, men hvis helt særlige skønhed er uadskillelig fra den skrøbelighed.”

Men are angry at women because they aren’t doing what they are supposed to do, which is support men. They are in the workplace claiming their own rights and often outdoing men. They are daring to bring charges of sexual assault and harassment. They are just not behaving themselves!

“Mænd er vrede på kvinder, fordi de ikke gør, hvad de skal gøre, nemlig støtte mænd. De er på arbejdspladsen og kræver deres egne rettigheder og overgår ofte mænd. De tør anklage for seksuelle overgreb og chikane. De opfører sig bare ikke ordentligt!”

We have fear as soon as we are born, we are born into a state of physical helplessness.

“Vi mærker frygt, så snart vi bliver født, vi bliver født ind i en tilstand af fysisk hjælpeløshed.”

“Knowledge is no guarantee of good behavior, but ignorance is a virtual guarantee of bad behavior.”

“Viden er ingen garanti for god opførsel, men uvidenhed er nærmest en garanti for dårlig opførsel.”

“Another problem with people who fail to examine themselves is that they often prove all too easily influenced.”

“Endnu et problem med mennesker, der ikke undersøger sig selv, er, at de ofte viser sig alt for let at påvirke.”

Scroll to Top